Miksi palkas­tani on pidätetty veroa 60 %?

,
Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka istuvat iloisina toimiston sohvalla

Verohal­lin­non ohjei­den mukaan palkasta pidäte­tään veroa 60 %, mikäli verokort­tia ei ole toimi­tettu palkan­las­ken­taan ko. palkan­mak­su­päi­vän viimei­seen aineis­to­päi­vään mennessä. Verot­ta­jan uusien ohjei­den mukai­sesti jo makse­tun palkan veropro­sent­tia ei voida enää takau­tu­vasti korjata, vaan palkan­saa­jan on mahdol­lista muokata verotus­taan tulevissa palkoissa muutos­ve­ro­kor­tin avulla.

Olethan yhtey­dessä Meitan asiakas­pal­ve­luun, jos verokort­tisi on toimi­tettu (omasta tai esihen­ki­lösi toimesta) Meitaan viimei­seen aineis­to­päi­vään mennessä, mutta palkas­tasi on silti pidätetty liikaa veroa. Asiakas­pal­ve­lun yhteys­tie­dot löyty­vät Meitan verkko­si­vuilta.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?