Huomioita verokor­teista

,
Tässä kuvassa kaksi meitalaista seisoo kannettaviensa kanssa pöydän ääressä keskustellen ja katsoo toisiinsa

Huolehdi, että palkan­las­ken­nalla on käytössä ajanta­sai­nen verokorttisi

Verokor­tin toimit­ta­mi­nen on palkan­saa­jalle tärkeä asia – etenkin työsuh­teen alussa. Verot­ta­jan ohjeen mukaan palkan­las­kenta joutuu toimit­ta­maan ennakon­pi­dä­tyk­sen 60% mukaan palkasta, mikäli verokortti ei ole palkan­las­ken­nan käytet­tä­vissä palkka-aineis­ton muodos­tus­het­kellä (aineis­to­päivä).

Varmista, että verokort­tisi tuloraja riittää loppuvuodelle

Jokai­sen palkan­saa­jan tulee huoleh­tia myös oman verokort­tinsa tulora­jan riittä­vyy­destä. Lue verot­ta­jan tarkempi ohje tulora­jan tarkis­ta­mi­selle täältä. Mikäli ennakon­pi­dä­tyk­sen määrää on tarpeen muuttaa loppu­vuo­delle, voit tehdä muutos­ve­ro­kor­tin OmaVe­rossa ja toimit­taa verokor­tin tiedot Meitaan (poislu­kien EK HVA:n ja Siun Soten palkansaajat).

Miksi on tärkeää huoleh­tia oman tulora­jansa riittävyydestä?

Jos palkan­saa­jan tuloraja ei riitä, joutuu palkan­las­kenta toimit­ta­maan ennakon­pi­dä­tyk­sen verokor­tilla näkyvän lisäpro­sen­tin mukaan. Tämä voi aiheut­taa tilipäi­vänä ikävän yllätyk­sen, joten huoleh­dit­han tulora­jan riittä­vyy­destä oma-aloitteisesti.

Tarkista tarvit­taessa Tulore­kis­te­rin tietosi

Palkan­saa­jat voivat tarkis­taa Tulore­kis­te­ristä vuoden 2023 palkka­tie­to­jen oikeel­li­suu­den. Pääset tarkas­ta­maan tiedot täältä. Mikäli havait­set palkka­tie­doissa virheitä, tee niistä korjaus­pyyntö Meitalle Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van kautta tai sähköpostitse.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?