Henki­lös­tö­pal­ve­lui­den syystiedote

,
Tässä on kuva KVTES-oppaasta, joka on Meitan toimiston kaapin päällä

HR-yhteys­hen­ki­löille

Muistat­han ennakoida vuoden vaihteessa organi­saa­tios­sanne mahdol­li­sesti tapah­tu­vat muutok­set ja tiedot­taa niistä Meitaa heti, kun mahdollista.

Tiedo­tamme asiak­kai­tamme erikseen loppu­vuo­teen sijoit­tu­vista palkka­jär­jes­tel­mien versio­päi­vi­tyk­sistä ja muista ajankoh­tai­sista asioista. 

Toimi­tamme vuoden 2024 palkan­mak­suai­ka­tau­lut lokakuun aikana. Viestit­hän niistä omassa organisaatiossasi.

Palkan­saa­jille

Verokor­tin toimit­ta­mi­nen on palkan- ja palkkion­saa­jille tärkeä asia. Verot­ta­jan ohjeen mukaan palkan­las­ken­nassa joudu­taan toimit­ta­maan ennakon­pi­dä­tys 60%:n mukaan, mikäli verokortti ei ole palkan­las­ken­nan käytet­tä­vissä palkka-aineis­ton muodos­tus­het­kellä (aineis­to­päivä).

Asioi OmaVe­rossa tarpeen mukaan

Mikäli haluat tarkas­taa ennakon­pi­dä­tyk­sen määrää vielä loppu­vuo­delle, voit tehdä muutos­ve­ro­kor­tin OmaVe­rossa ja toimit­taa verokor­tin tiedot Meitaan itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rin kautta tai sähkö­pos­titse (pois lukien EKHVA:n ja Siun soten palkan­saa­jat). Muistat­han lisäksi tarkas­taa, että OmaVe­roon on ilmoi­tettu tilinu­mero. Näin mahdol­li­set veron­pa­lau­tuk­sesi tulevat makse­tuksi ajallaan.

Etenkin osa-aikais­ten työnte­ki­jöi­den kannat­taa tarkas­taa verokort­tinsa sekä tarkkailla tulora­jaa – eli laskea palkka­tu­lot maksa­jasta riippu­matta yhteen.

Tarkista Tulore­kis­te­rin tiedot

Katso Tulore­kis­te­ristä, että vuoden 2023 palkka­tie­tosi ovat oikein. Jos havait­set palkka­tie­dois­sasi virheitä, tee niistä korjaus­pyyntö Meitalle Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rin kautta tai sähkö­pos­titse. Löydät Henki­lös­tö­pal­ve­lui­den sähkö­pos­tio­soit­teet Asiakas­pal­velu- sivuil­tamme.

Syyster­vei­sin,

Meita Henki­lös­tö­pal­ve­lut

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?