Mihin osoit­tee­seen palau­tan käytöstä poistet­ta­van laitteen?

,
Tässä on kuva Meitan toimiston käytävästä, jossa on ovia neuvotteluhuoneisiin sekä näkyy toisella sivulla työskentelypisteitä

Laitteen poista­mi­nen tapah­tuu joko tekemällä siitä joko palve­lu­pyyntö tai poisto­pyyntö laite­re­kis­te­rin kautta. Pyyntöön tulee kirjata aina se, mistä asiakas­or­ga­ni­saa­tion tilasta laite löytyy. Kirjaa siis laitteen tarkka sijainti- tai nouto­paik­ka­tieto: katuo­soite, paikka­kunta, raken­nuk­sen nimi sekä osaston ja/tai huoneen numero.

Kuka tahansa asiakas­or­ga­ni­saa­tion työnte­ki­jöistä voi tehdä palve­lu­pyyn­nön, jolloin se on suosi­tel­lumpi vaihtoehto. Laite­re­kis­te­riin pääsy vaatii omat oikeu­det, jolloin työnte­ki­jän on kontak­toi­tava oma esihen­ki­lönsä. Hän voi olla yhtey­dessä organi­saa­tion laite­vas­taa­vaan, jolla on pääsy laiterekisteriin.

Koska yhtey­den­otto tulee tehdä joko palve­lu­pyyn­nöllä tai laite­re­kis­te­rin kautta, ei laittei­den palau­tuk­selle ei ole määri­tetty mitään varsi­naista osoitetta Meitan puolelta. Muistat­han palaut­taa laitteen mukana myös laittee­seen kuulu­vat lisälait­teet. Esimer­kiksi palaut­ta­matta jätetystä laturista Meita perii 50 € lisälas­kun per laite.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?