Miksi vanha laite tulee palaut­taa laite­toi­mi­tuk­sen yhteydessä?

,
Tässä on kuva toimistosta ja yhden kaapin päällä on kirjaintaulu, jossa lukee "työpäiväsi taustavoima"

Vanha laite palau­te­taan Meitalle uuden laite­toi­mi­tuk­sen yhtey­dessä. Voit lukea lisätie­toja palau­tuk­sesta ja laitteen poista­mi­sesta täältä.

Jokai­nen asiakas­or­ga­ni­saa­tion työnte­kijä on vastuussa paitsi käyttä­mis­tään laitteista, myös niiden asian­mu­kai­sesta palaut­ta­mi­sesta. Jos asiak­kaan tiloi­hin unohtuu käyttä­mättä jääneitä vanhoja laitteita, on hyvä ymmär­tää, ettei niiden lasku­tus katkea automaat­ti­sesti vaan jatkuu entisel­lään. Palaut­ta­matta jääneen laitteen ylläpi­to­ku­lut juokse­vat, vaikka laite olisi­kin jo aikaa sitten maksettu pois. Siksi on äärim­mäi­sen tärkeää, että asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den työnte­ki­jät huoleh­ti­vat laittei­den palaut­ta­mi­sesta toimi­tus­het­kellä tai ilmoit­ta­vat ne poiste­tuiksi vanhoja laitteita kohdatessaan.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?