Mistä löytyy ohjeita Laituri-käyttö­oi­keuk­sien hallin­ta­so­vel­luk­sen käyttöön?

,
Tässä on kuva kannettavasta ja siihen liimatusta tarrasta "meitassa on meininkiä" toimiston keittiön pöydällä

Löydät ohjeet Käyttö­oi­keu­det Laituri-sivus­ton etusi­vulta vasem­masta laidasta:

Emilia ohjeet ja Lairuri ohjeet

Ohjeista löydät opastuk­sen esimerkiksi

  • Käyttö­oi­keus­pyyn­töi­hin niin oikeuk­sien hakemi­seen, muutta­mi­seen kuin päättämiseen
  • Esihen­ki­lön sijais­ta­mi­seen tai työnte­ki­jän työso­pi­mus­koh­tai­seen valtuutukseen

Huomioit­han, ettet voi kirjau­tua Laitu­riin tästä UKK-artik­ke­lista suoraan vaan sinun tulee mennä saamaasi Laituri-osoit­tee­seen, josta nuo maini­tut ohjelin­kit löyty­vät. Asiakas­piste-sivusto on julki­nen, joten Meita ei voi valitet­ta­vasti liittää artik­ke­liin suoria linkkejä. Linkki Laitu­riin voi löytyä esimer­kiksi oman organi­saa­tiosi intrasta tai selai­men suosi­keista. Voit varmis­taa linkin sijain­nin omalta esihenkilöltäsi. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?