Muutok­sia Meitan Henki­lös­tö­hal­lin­non yhteys­tie­toi­hin huhtikuussa

,
Tässä on kuva Meitan viherkasvista sekä roll upista, jossa lukee "työpäiväsi taustavoima ja monipuolinen ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukumppani"

Meitan Henki­lös­tö­hal­lin­non palve­luissa tehdään muutok­sia yhteys­tie­toi­hin tiistaista 2.4.2024 alkaen. Muutok­sen tavoit­teena on helpot­taa asiak­kai­demme asioin­tia ja selkeyt­tää tiimien yhteys­tie­toja. Muutok­set koske­vat ainoas­taan pääkäyt­tä­jä­tii­mejä – palkka­tii­mien yhteys­tie­dot säily­vät ennallaan.

Miten muutos näkyy Itsepal­ve­lu­ka­nava Meittarissa?

Muutok­set yhteys­tie­doissa eivät vaikuta asioin­tiisi Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rissa. Palvelu­pyyn­nöt ohjau­tu­vat edelleen suoraan Henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen tiimeille ja oman palve­lu­pyyn­nön etene­mistä on mahdol­lista seurata kuten ennen­kin. Jos et ole aiemmin tehnyt palve­lu­pyyn­töä, katso ohje täältä.

 Entä jos käytös­säni ei ole Meittaria?

Mikäli käytös­säsi ei ole Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­ria, tavoi­tat palkka­jär­jes­tel­mien pääkäyt­tä­jät alla olevista sähköpostiosoitteista:

Populus-matka­las­ku­jen sähkö­posti poistuu

Meita poistaa käytöstä erilli­sen [email protected] ‑osoit­teen. Voit olla jatkossa Populuk­sen matka­las­ku­asioissa yhtey­dessä suoraan Meitan Henki­lös­tö­hal­lin­non palkkatiimeihin.

Löydät Meitan Henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen sekä muiden palve­lua­luei­den yhteys­tie­dot tutusta osoit­teesta www.meita.fi/asiakaspalvelu.

Asioi kette­rästi Asiakaspisteellä

Hyödynnä asioin­tisi tukena Meitan infor­maa­tio- ja palve­lu­ka­nava Asiakas­pis­tettä, josta löytyy muun muassa ajankoh­tai­sia tiedot­teita sekä vastauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysymyk­siin. Meitan Asiakas­piste palve­lee sinua osoit­teessa https://asiakaspiste.meita.fi/.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?