Uuden työnte­ki­jän ohje on julkaistu Asiakaspisteelle

,
Tässä kuvassa seisoo neljä meitalaista ringissä toisiaan katsoen ja nyrkit yhteen lyöden

Asiakas­pis­teelle on julkaistu ohje, joka on suunnattu Meitan asiakas­or­ga­ni­saa­tioissa työnsä aloit­ta­ville uusille työnte­ki­jöille. Löydät ohjeen täältä.

Miksi ohje on tehty?

Ohjeen tavoit­teena on kertoa yleis­luon­toi­sesti Meitan roolista asiak­kai­densa kumppa­nina sekä ohjata uusi työnte­kijä Meitan palve­lu­jen piiriin.

Mitä asioita ohjeessa on käsitelty?

Ohje on koottu sellais­ten usein kysyt­ty­jen kysymys­ten pohjalta, joita asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den uudet työnte­ki­jät ovat tyypil­li­sesti esittä­neet. Ohje koostuu kolmesta eri osiosta ja niihin kuulu­vista sisällöistä:

  • Tärpit uuden palve­lus­suh­teen alkuun
  • Vinkkejä työsken­te­lyyn
  • Asiointi Meitan sähköi­sissä asiointikanavissa

Nämä osiot voi käydä läpi joko kaikki kerralla-periaat­teella tai syven­tyä pelkäs­tään tiettyyn osioon.

Mistä löydät ohjeen?

Ohje on linki­tetty sekä Asiakas­pis­teen etusi­vulle että Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat-sivulle osion ”Etsitkö vastausta usein kysyt­tyi­hin kysymyk­siin” yhtey­teen. Löydät samasta osiosta linkit myös Meitan palve­luja koske­viin UKK-kysymyksiin. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?