Avainsana: M365

  • Mistä löydän tiedon uusista M365-ominaisuuksista?

    Pilvi­pal­ve­lut päivit­ty­vät jatku­vasti ja paras tieto uusista ominai­suuk­sista löytyy Micro­sof­tin omilta verkko­si­vuilta. Näet Teamsin uudet ominai­suu­det kätevästi valit­se­malla Teamsin vasem­masta alalai­dasta Ohje-painik­keen, jonka takaa löydät avautu­vasta valikosta Uudet ominai­suu­det-toimin­non. Huomioit­han, että pilvi­pal­ve­lussa uudet ominai­suu­det eivät päivity kaikille käyttä­jille ja organi­saa­tioille samaan aikaan. Päivi­tys­sykliin ei voi valitet­ta­vasti vaikut­taa vaan uudet ominai­suu­det tulevat ajastaan kaikille automaattisesti.

  • Mikä ero on F3‑, E1‑, E3- ja E5-lisensseillä?

    Meitan asiak­kailla on käytössä useam­pia eri lisens­si­ta­soja, joista organi­saa­tiot valit­se­vat omaan käyttöönsä sopivim­mat lisenssitasot.  E3-lisens­siä tai E5-lisens­siä tarvit­se­vat yleensä henki­löt, joiden työhön kuuluu olennai­sena osana toimisto-ohjel­mien (Word, Excel, Power­Point jne.) käyttä­minen. E3- ja E5-lisens­siin sisäl­tyy toimisto-ohjel­mien ja Outloo­kin työpöy­tä­so­vel­luk­set. Lisäksi E5-lisens­siin sisäl­tyy PowerBI-lisenssi. Jos käyttä­jällä on esim. E3-lisenssi, niin PowerBI-lisenssi voidaan tarvit­taessa hankkia erilli­senä tilauksena.  […]

  • Mikä on MFA?

    MFA (Multi Factor Auten­tica­tion) tarkoit­taa monivai­heista tunnis­tau­tu­mista, jonka avulla pysty­tään luotet­ta­vasti tunnis­ta­maan palve­lun käyttä­jät ja estämään tunnus­ten väärin­käyttö (vaikka tunnuk­set olisi­vat­kin joutu­neet ulkopuo­lis­ten haltuun esimer­kiksi käyttä­jä­tun­nus­ten kalas­te­lun yhtey­dessä). MFA:n käyttö erityi­sesti laite- ja paikka­riip­pu­mat­to­missa sovel­luk­sissa on ehdot­to­man tärkeää ja tämän vuoksi organi­saa­tiot vaati­vat MFA:n käyttöä muun muassa M365-sovel­luk­sia käytettäessä.  Jos olet uusi työnte­kijä, saat MFA:n […]