Tärpit uuden palve­lus­suh­teen alkuun

Käyttä­jä­tun­nuk­set ja käyttöoikeudet

Työssä tarvit­se­masi tunnuk­set vaati­vat aina tilauk­sen ja esihen­ki­lösi hyväksynnän. 

Jos sinulta puuttuu käyttä­jä­tun­nuk­sia tai käyttö­oi­keuk­sia, olethan ensin yhtey­dessä esihen­ki­löösi tunnus­ten tilaa­mi­sesta. Näet omat käyttö­oi­keu­tesi Laituri-järjes­tel­mästä joita­kin poikkeuk­sia lukuunottamatta. 

Tee tunnus­ten ja oikeuk­sien ongel­ma­ti­lan­teissa (ne on esimer­kiksi tilattu eivätkä toimi tai eivät ole tulleet lainkaan) palve­lu­pyyntö sähkö­pos­titse osoit­tee­seen [email protected] .

Löydät lisätie­toa tunnuk­sista ja käyttö­oi­keuk­sista Asiakas­pis­teeltä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?