Avainsana: Henkilöstöhallinnon palvelut

 • Miten lomaraha määräy­tyy ja milloin se maksetaan?

  Lomara­han maksa­mi­nen perus­tuu työeh­to­so­pi­muk­seen, työnan­ta­jan käytän­töi­hin tai työso­pi­muk­seen. Työeh­to­so­pi­muk­sissa on erilai­sia perus­teita lomara­han määräytymiselle. KVTES:ssä, SOTE-sopimuk­sessa ja AVAINTES:ssä lomaraha määräy­tyy alla olevasti: Lomaraha makse­taan heinä­kuun varsi­nai­sen palkan perus­teella ja se laske­taan seuraa­vasti:Lomaraha = heinä­kuun varsi­nai­nen palkka*lomataulukon prosentti* lomanmääräytymiskuukaudet. Mikäli palve­lus­suhde on päätty­nyt ennen heinä­kuun palkan­mak­sua­jan­koh­taa, lomaraha laske­taan palve­lus­suh­teen päätty­mistä edeltä­vän täyden kalen­te­ri­kuu­kau­den varsi­nai­sesta kuukausi­pal­kasta. Jos heinä­kuulta ei ole […]

 • Missä tilan­teissa tehdään lomapalkanoikaisu?

  Vuosi­lo­ma­pal­kan suuruus herät­tää kysymyk­siä tilan­teessa, jossa palkan­saa­jan työaika ja vastaa­vasti palkka ovat muuttu­neet loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (1.4.–31.3.) aikana. Vuosi­lo­ma­la­kiin on v. 2014 tullut voimaan lomapal­ka­noi­kaisu. Lomapal­ka­noi­kai­sua voidaan tehdä vuosi­loma-ajan palkasta, mikäli työnte­ki­jän säännöl­li­nen työaika ja vastaa­vasti palkka ovat muuttu­neet loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den aikana. Päätty­neeltä loman­mää­räy­ty­mis­vuo­delta ansai­tun vuosi­lo­ma­pal­kan perus­teena oleva kuukausi­palkka määräy­tyy kerto­malla lomal­le­läh­tö­het­ken täysi varsi­nai­nen kuukausi­palkka loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den keski­mää­räi­sellä työaikaprosentilla. […]

 • Mitä tarkoit­taa vuosi­loma-ajan palkka eli lomapalkka?

  Lomapal­kalla tarkoi­te­taan vuosi­loma-ajan palkkaa. Käytän­nössä lomapalkka on palkkaa, jonka saat siltä ajalta, kun olet vuosilomalla.

 • Miten vuosi­loma määräytyy?

  Vuosi­lo­man määräy­ty­mi­nen perus­tuu aina nouda­tet­ta­vaan työeh­to­so­pi­muk­seen. Sen lisäksi vuosi­lo­man määrään vaikut­taa useampi muu tekijä. Palkan­saa­jan vuosi­lo­man pituu­den määrit­te­le­vät niin palve­lus­suh­teen kesto, työko­ke­mus­li­sään oikeut­tava palve­lusaika kuin täysien loman­mää­räy­ty­mis­kuu­kausien lukumäärä. Voit tarkas­taa oman vuosi­lo­ma­oi­keu­tesi kirjau­tu­malla HR-järjes­tel­määsi (ESS, Populus, CGI HR). Vuosi­lo­ma­oi­keu­det laske­te­taan Meitan palkan­las­ken­nassa vuosit­tain viimeis­tään huhti­kuu­hun mennessä.

 • Miten toimin tammi­kuussa verokor­tin ja tulora­jan osalta?

  Tammi­kuussa on aina automaat­ti­sesti voimassa viimei­sin edelli­sen vuoden verokortti, joka on toimi­tettu palkan­las­ken­taan. Tulora­jasi nollau­tuu vuoden vaihteessa, joka tarkoit­taa sitä, että verokort­tisi ansio­ker­tymä alkaa alusta tammi­kuun ensim­mäi­nen päivä. Halutes­sasi saat hankit­tua uuden muutos­ve­ro­kor­tin jo vuoden­vaih­teessa Verohal­lin­nolta.

 • Siirtyykö muutos­ve­ro­kor­tin tieto automaat­ti­sesti Verohal­lin­nolta Meitaan?

  Muutos­ve­ro­kor­tin tiedot eivät vielä siirry kaikkien Meitan asiak­kai­den osalta automaat­ti­sesti Verohal­lin­nolta palkanlaskentaan. Sinun tulee huomioida työnan­ta­jasi ohjeet ja toimit­taa tarvit­taessa muutos­ve­ro­kortti (tai kopio siitä) Meitan palkan­las­ken­taan. Verokor­tin voi toimit­taa joko sähköi­sesti Meitan asiakas­pal­ve­luun tai postitse Meitan toimis­toon. Tarkem­mat yhteys­tie­dot löydät Meitan verkko­si­vuilta.

 • Siirtyykö verokort­ti­tieto suoraan Verohal­lin­nolta palkanlaskentaan?

  Meitan palkan­las­kenta noutaa ennakon­pi­dä­tys­tie­dot Verohal­lin­nosta sähköi­sesti vain kerran vuodessa. Tiedot haetaan helmi­kuun ensim­mäi­seen palkanmaksuun. Perso­nec-järjes­tel­mää käyttä­vän asiak­kaan osalta ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan työnte­ki­jöiltä, joilta löytyy palve­lus-/toimek­sian­to­suhde ajalta 1.1. – 31.3.202X. Luotta­mus­hen­ki­löi­den sekä vapaa­pa­lo­kun­ta­lais­ten suora­siir­to­tie­dot saadaan henki­löistä, joille on edelli­sen ehdon lisäksi maksettu palkkiota tai palkkaa joulukuussa. Mikäli asiak­kaan käytössä on Populus-palkka­jär­jes­telmä, ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan henki­löistä, joilla palve­lus­suhde on ollut voimassa […]

 • Miten ilmoi­tan veropro­sen­tin nostamisesta?

  Voit nostaa veropro­sent­tiasi ilmoit­ta­malla uuden veropro­sent­tisi Meitalle Meitta­rin itsepal­ve­lu­por­taa­lin lomak­keella tai sähkö­pos­tilla. Huomioit­han, ettei veropro­sen­tin nosto nosta tulora­jaasi, vaan veropro­sen­tin noston jälkeen sinulla on edelleen vanha tuloraja voimassa. Tämä tarkoit­taa, että mahdol­li­sen tulora­jan ylityk­sen jälkeen astuu voimaan verokor­tissa mainittu lisäprosentti. Tulora­jan nosta­mista varten sinun tulee aina tilata muutos­ve­ro­kortti Verohal­lin­nosta ja toimit­taa se Meitan palkanlaskentaan. Tiedot ansio­tu­lois­tasi uutta […]

 • Miksi palkas­tani on pidätetty veroa 60 %?

  Verohal­lin­non ohjei­den mukaan palkasta pidäte­tään veroa 60 %, mikäli verokort­tia ei ole toimi­tettu palkan­las­ken­taan ko. palkan­mak­su­päi­vän viimei­seen aineis­to­päi­vään mennessä. Verot­ta­jan uusien ohjei­den mukai­sesti jo makse­tun palkan veropro­sent­tia ei voida enää takau­tu­vasti korjata, vaan palkan­saa­jan on mahdol­lista muokata verotus­taan tulevissa palkoissa muutos­ve­ro­kor­tin avulla. Olethan yhtey­dessä Meitan asiakas­pal­ve­luun, jos verokort­tisi on toimi­tettu (omasta tai esihen­ki­lösi toimesta) Meitaan […]

 • Pitääkö verokortti toimit­taa itse palkanlaskentaan?

  Meitan palkan­las­kenta noutaa ennakon­pi­dä­tys­tie­dot Verohal­lin­nosta sähköi­sesti vain kerran vuodessa. Tiedot haetaan helmi­kuun ensim­mäi­seen palkanmaksuun. Huomioit­han, että API-rajapinta on tullut tai tulossa käyttöön Meitan palkka­jär­jes­tel­miin vuosien 2022 ja 2023 aikana, jolloin saamme myös muutos­ve­ro­kor­tit suoraan verot­ta­jalta. Tiedo­tamme tästä erikseen asiakkaitamme. Mitä asioita verokor­tin toimit­ta­mi­sessa tulee huomioida?