Etätyös­ken­tely ja etäyhteydet

Tässä kuvassa meitalainen tekee töitä työpöydän äärellä seisoen ja katsoo keskittyneesti kannettavansa ruutua

Etätyös­ken­te­lyllä tarkoi­te­taan työsken­te­lyä muualla kuin työnan­ta­jan tiloissa. Tieto­tur­val­li­nen ja tehokas etätyö edellyt­tää työn suorit­ta­mi­seen sovel­tu­vaa etäyh­teyttä. Meita tarjoaa asiak­kail­leen kahta erilaista etäyh­teys­tyyp­piä: suoraa etäyh­teyttä (VPN/DA) sekä etätyö­pöy­täyh­teyttä. Etäyh­tey­teen vaadi­taan oikeuk­sia, jotka oma esihen­ki­lösi voi sinulle hakea.

Etäyh­teys­tyy­pit

VPN (virtu­aa­li­nen erillis­verkko) ‑tyyppi­sessä yhtey­dessä luodaan suojattu verkko­yh­teys työnan­ta­jan verkon ja käyttä­jän työase­man välille. Tällöin työnan­ta­jan verkko­re­surs­sit ovat käytet­tä­vissä suoraan käyttä­jän työase­malta. DA (Direct Access) toimii hyvin samalla tavalla kuin VPN-yhteys.

Etätyö­pöy­täyh­tey­dellä toimit­taessa käyttäjä ottaa etäyh­tey­den paikal­li­selta työase­malta virtu­aa­li­työ­ase­malle. Hän käyttää tällöin virtu­aa­li­työ­ase­man tarjoa­mia sovel­luk­sia ja resurs­seja paikal­li­sen koneen toimiessa päätelaitteena.

Tee nämä asiat ennen etätyö­hön siirtymistä

Etäyh­tey­den toimi­vuus tulee testata aina ennak­koon työpai­kalla ennen etätyö­hön siirty­mistä. Tällöin varmis­tat sen, että omat käyttö­oi­keu­tesi ovat kunnossa ja työko­neelle on asennet­tuna etäyh­tey­den vaati­mat sovel­luk­set.

Myös mobii­li­verk­ko­yh­tey­den jakami­nen ja toimi­vuus on syytä tarkis­taa ennak­koon, jos käytät työpu­he­linta yhteyspisteenä.

Miten voit varmis­taa etäyh­teyk­sien toimi­vuu­den etätyöpisteelläsi?

Mobii­liyh­teyk­sien aikakau­della on hyvä muistaa, että operaat­to­rei­den ilmoit­ta­mat maksi­maa­li­set yhteys­no­peu­det ovat teoreet­ti­sia. Todel­li­nen yhteys­no­peus voi erota huomat­ta­vasti ilmoi­te­tusta nopeu­desta.

Kun puhutaan mobii­li­da­tasta, on vallit­se­villa ympäris­tö­te­ki­jöillä suuri merki­tys yhtey­den toimi­vuu­dessa. Yhtey­teen voivat vaikut­taa esimer­kiksi raken­nuk­sen materi­aa­lit, työpis­teen sijainti sekä mobii­li­tu­kia­se­man sijainti kuormi­tuk­si­neen. Yksi tukia­sema voi erityi­sesti haja-asutusa­lu­eella palvella isoakin käyttä­jä­kun­taa, jolloin käyttö­huip­pu­jen aikana verkon suori­tus­kyky voi laskea dramaat­ti­sesti. Tästä syystä etäyh­teyk­sien toimi­vuus olisi hyvä testata ennak­koon (esimer­kiksi edelli­senä päivänä) varsi­nai­sella etätyö­pis­teellä, jotta voidaan varmis­tua yhteyk­sien toimivuudesta.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?