Avainsana: Tietoturva

  • Mikä on MFA?

    MFA (Multi Factor Auten­tica­tion) tarkoit­taa monivai­heista tunnis­tau­tu­mista, jonka avulla pysty­tään luotet­ta­vasti tunnis­ta­maan palve­lun käyttä­jät ja estämään tunnus­ten väärin­käyttö (vaikka tunnuk­set olisi­vat­kin joutu­neet ulkopuo­lis­ten haltuun esimer­kiksi käyttä­jä­tun­nus­ten kalas­te­lun yhtey­dessä). MFA:n käyttö erityi­sesti laite- ja paikka­riip­pu­mat­to­missa sovel­luk­sissa on ehdot­to­man tärkeää ja tämän vuoksi organi­saa­tiot vaati­vat MFA:n käyttöä muun muassa M365-sovel­luk­sia käytettäessä.  Jos olet uusi työnte­kijä, saat MFA:n […]