Micro­soft M365-palvelut

Tässä kuvassa meitalainen tekee töitä työpöydän äärellä seisoen ja katsoo keskittyneesti kannettavansa ruutua

Meita ylläpi­tää ja tarjoaa Micro­sof­tin pilvi­pal­ve­luita asiak­kail­leen. Nämä M365-palve­lut mahdol­lis­ta­vat työsken­te­lyn ajasta ja paikasta riippu­mat­to­masti. Jokai­sella Meitan yksit­täi­sellä asiak­kaalla eli käyttä­jällä on käytös­sään oman organi­saa­tionsa valit­se­mat ja salli­mat Micro­soft-palve­lut. Käytet­tä­vissä olevissa sovel­luk­sissa ja käyttö­ta­voissa voi olla siis eroja niin asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den välillä kuin itse asiakas­or­ga­ni­saa­tion­kin sisällä – käyttä­jän lisens­si­ta­sosta riippuen. 

Micro­softt tarjoaa erita­soi­sia lisens­sejä. Asiakas­or­ga­ni­saa­tiois­samme lisens­sit määräy­ty­vät käyttä­jille työroo­lin ja käyttö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Jos tarvit­set muutok­sen omaan lisens­si­ta­soosi (esimer­kiksi oman työroo­lin muuttuessa), on ensisi­jai­nen yhteys­hen­ki­lösi aina oma esihenkilösi. 

Micro­sof­tin M365-pilvi­pal­ve­lussa uudet ominai­suu­det päivit­ty­vät käyttä­jille vaiheit­tain. Tästä syystä kaikki asiak­kaamme eivät saa uusia ominai­suuk­sia käyttöönsä saman­ai­kai­sesti. Päivi­tyk­set tulevat ajan myötä automaat­ti­sesti eikä tähän vaadita käyttä­jän omia toimenpiteitä.

Haluatko kuulla lisää Micro­sof­tin palveluista?

Voit tutus­tua Micro­sof­tin uusim­piin M365-uutisiin sekä vinkkei­hin verkko­si­vuilla olevasta blogista:

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?