Avainsana: Lomat ja poissaolot

 • Palkka­las­kel­mas­sani näkyy poissao­lo­pi­dä­tys. Mitä se tarkoittaa?

  Jos huomaat palkka­las­kel­mal­lasi poissao­lo­pi­dä­tyk­sen, se johtuu yleensä esimer­kiksi palkat­to­masta poissao­losta, lomapal­ka­noi­kai­susta tai osapal­kal­li­sesta sairaus­lo­masta. Mikäli palkka­las­kel­mal­lasi näkyy virheel­li­nen poissao­lo­pi­dä­tys, olethan ensim­mäi­senä yhtey­dessä omaan esihen­ki­löösi. Huomioit­han, että poissao­lo­pi­dä­tys voidaan tehdä myös jälki­kä­teen seuraa­vassa palkan­mak­sussa, jos poissao­lon ilmoi­tus tai hyväk­syntä on myöhäs­ty­nyt alkupe­räi­sen palkan­mak­su­päi­vän aikatau­lusta. 

 • Vaikut­ta­vatko poissao­lot palkan määrään?

  Poissao­lot voivat vaikut­taa palkan määrään. Palkan­saa­jalla on ensisi­jai­nen vastuu omien poissao­lo­jensa ajanta­sai­sesta merkit­se­mi­sestä HR-järjes­tel­mään (ESS, Populus, CGI HR). Tämän jälkeen tiedot jäävät odotta­maan esihen­ki­lön hyväk­syn­tää. Esihen­ki­lön hyväk­syn­nän jälkeen tiedot poissao­loista ja lomista siirty­vät automaat­ti­sesti HR-järjes­tel­mästä palkan­las­ken­ta­jär­jes­tel­mään ja sieltä edelleen Tulore­kis­te­riin muiden sitä hyödyn­tä­vien tahojen (muun muassa Kela) käyttöön. Huomioit­han, että mikäli poissao­lo­tie­to­jasi ei ole tallen­nettu ajoissa, voi…

 • Milloin makse­taan lomakor­vaus ja miten se eroaa lomapalkasta?

  Lomakor­vauk­sella tarkoi­te­taan yleensä lomapal­kan sijasta makset­ta­vaa korvausta. Se makse­taan niiden ansait­tu­jen vuosi­lo­ma­päi­vien osalta, joita ei voida pitää varsi­nai­sena lomana (esimer­kiksi työsuh­teen päätty­mi­sen yhtey­dessä).KVTES:ssä lomakor­vaus laske­taan seuraa­vasti:Brutto­kuu­kausi­palkka jaetaan luvulla 20,83 ja kerro­taan korvat­ta­vien lomapäi­vien määrällä. Lomakor­vauk­sella voidaan tarkoit­taa myös toisen­laista korvausta. Tällöin se makse­taan vuosi­lo­man sijasta työnte­ki­jöille, jotka ovat työssä lyhyen ajan (eivätkä he ansaitse tänä…

 • Miten lomaraha määräy­tyy ja milloin se maksetaan?

  Lomara­han maksa­mi­nen perus­tuu työeh­to­so­pi­muk­seen, työnan­ta­jan käytän­töi­hin tai työso­pi­muk­seen. Työeh­to­so­pi­muk­sissa on erilai­sia perus­teita lomara­han määräytymiselle. KVTES:ssä, SOTE-sopimuk­sessa ja AVAINTES:ssä lomaraha määräy­tyy alla olevasti: Lomaraha makse­taan heinä­kuun varsi­nai­sen palkan perus­teella ja se laske­taan seuraa­vasti:Lomaraha = heinä­kuun varsi­nai­nen palkka*lomataulukon prosentti* lomanmääräytymiskuukaudet. Mikäli palve­lus­suhde on päätty­nyt ennen heinä­kuun palkan­mak­sua­jan­koh­taa, lomaraha laske­taan palve­lus­suh­teen päätty­mistä edeltä­vän täyden kalen­te­ri­kuu­kau­den varsi­nai­sesta kuukausi­pal­kasta. Jos heinä­kuulta ei ole…

 • Missä tilan­teissa tehdään lomapalkanoikaisu?

  Vuosi­lo­ma­pal­kan suuruus herät­tää kysymyk­siä tilan­teessa, jossa palkan­saa­jan työaika ja vastaa­vasti palkka ovat muuttu­neet loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den (1.4.–31.3.) aikana. Vuosi­lo­ma­la­kiin on v. 2014 tullut voimaan lomapal­ka­noi­kaisu. Lomapal­ka­noi­kai­sua voidaan tehdä vuosi­loma-ajan palkasta, mikäli työnte­ki­jän säännöl­li­nen työaika ja vastaa­vasti palkka ovat muuttu­neet loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den aikana. Päätty­neeltä loman­mää­räy­ty­mis­vuo­delta ansai­tun vuosi­lo­ma­pal­kan perus­teena oleva kuukausi­palkka määräy­tyy kerto­malla lomal­le­läh­tö­het­ken täysi varsi­nai­nen kuukausi­palkka loman­mää­räy­ty­mis­vuo­den keski­mää­räi­sellä työaikaprosentilla.…

 • Mitä tarkoit­taa vuosi­loma-ajan palkka eli lomapalkka?

  Lomapal­kalla tarkoi­te­taan vuosi­loma-ajan palkkaa. Käytän­nössä lomapalkka on palkkaa, jonka saat siltä ajalta, kun olet vuosilomalla.

 • Miten vuosi­loma määräytyy?

  Vuosi­lo­man määräy­ty­mi­nen perus­tuu aina nouda­tet­ta­vaan työeh­to­so­pi­muk­seen. Kunta-alan työeh­to­so­pi­muk­siin pääset tutus­tu­maan esimer­kiksi Kunta- ja hyvin­voin­tia­lue­työ­nan­ta­jien sivuilla osoit­teessa www.kt.fi sekä Avain­nan sivuilla www.avainta.fi. Palkan­saa­jan vuosi­lo­man pituu­den määrit­te­le­vät niin palve­lus­suh­teen kesto, työko­ke­mus­li­sään oikeut­tava palve­lusaika kuin täysien loman­mää­räy­ty­mis­kuu­kausien lukumäärä. Voit tarkas­taa oman vuosi­lo­ma­oi­keu­tesi kirjau­tu­malla HR-järjes­tel­määsi (ESS, Populus, CGI HR). Vuosi­lo­ma­oi­keu­det laske­te­taan Meitan palkan­las­ken­nassa vuosit­tain viimeis­tään huhti­kuu­hun mennessä.