Kirjan­pi­to­pal­ve­lut

Onko sinulla kysyttävää?

Voit olla asian­tun­ti­joi­himme yhtey­dessä esimer­kiksi seuraa­vien aihei­den osalta:

  • Kuukausi­kir­jan­pito
  • Tilin­pää­tök­set
  • Kirjan­pi­don perusraportit
  • Viran­omais­ra­por­tointi
  • Kuntien ja kuntayh­ty­mien automa­ti­soitu talous­ra­por­tointi (Kuti) yhteis­työssä asiak­kai­den ja ohjel­mis­to­toi­mit­ta­jien kanssa
  • Projek­ti­kir­jan­pito (esim. EU-hankkeita varten) 
  • Kirjan­pi­don neuvonta
  • ALV-neuvonta

Yhtey­den­ot­to­ka­nava:

Sähkö­pos­titse kirjanpito@meita.fi

Ajankoh­taista