Ohjeita Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van käyttöön

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava palve­lee sinua!

Voit hoitaa Meitta­rissa IT-palve­lui­den ja Henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­den asioita 24/7:

 • IT-palve­lu­pyyn­nöt, kuten
  • neuvon­ta­pyyn­nöt tieto­tek­ni­seen ongel­maan, ohjel­mien asennus­pyyn­nöt, häiriöil­moi­tuk­set ja ilmoi­tuk­set laitteen toimimattomuudesta
  • tunnuk­sen salasa­nan nollauk­set
   Huom! Voit vaihtaa salasa­nan itsepal­ve­luna!
 • Tunnus- ja käyttöoikeusasiat
 • Palkan­saa­jan lomak­keet, kuten
  • palkka- ja palve­lu­to­dis­tuk­sen tilaa­mi­nen, veropro­sen­tin muutos­pyyn­nöt, kysy palkan­mak­susta, palkasta perit­tä­vät maksut
 • HR- ja esihen­ki­lö­käyt­tä­jän lomak­keet, kuten
  • hyväk­sy­tyn palkka­ma­te­ri­aa­lin toimit­ta­mi­nen, esihen­ki­lö­muu­tok­set, palve­lusuh­teen muutok­set, hyväk­syt­ty­jen työto­dis­tus­ten toimit­ta­mi­nen jne. 
 • Verkko­kauppa
  • Työase­mat, mobiililaitteet
  • Lisens­sit (mm. Microsoft-lisenssit)
  • Puhe- ja dataliittymät
  • Oheis­lait­teet
  • OC-tunnus­ti­lauk­set
  • Palomuu­ri­sään­tö­muu­tok­set
 • Laittei­den elinkaa­ren hallinta (laite­re­kis­teri)
  • Laite­re­kis­te­rin selaus
  • Kustan­nus­paik­ka­muu­tok­set
  • Laitteen elinkaa­reen liitty­vät ilmoi­tuk­set (päätty­mi­nen, uuden vastaa­van laitteen tilaus)
Näkymä Meitta­rista. Kuva on viitteellinen. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?