Avainsana: Palkansaajan verotus

 • Miten toimin tammi­kuussa verokor­tin ja tulora­jan osalta?

  Tammi­kuussa on aina automaat­ti­sesti voimassa viimei­sin edelli­sen vuoden verokortti, joka on toimi­tettu palkan­las­ken­taan. Tulora­jasi nollau­tuu vuoden vaihteessa, joka tarkoit­taa sitä, että verokort­tisi ansio­ker­tymä alkaa alusta tammi­kuun ensim­mäi­nen päivä. Halutes­sasi saat hankit­tua uuden muutos­ve­ro­kor­tin jo vuoden­vaih­teessa Verohal­lin­nolta.

 • Siirtyykö muutos­ve­ro­kor­tin tieto automaat­ti­sesti Verohal­lin­nolta Meitaan?

  Muutos­ve­ro­kor­tin tiedot eivät vielä siirry kaikkien Meitan asiak­kai­den osalta automaat­ti­sesti Verohal­lin­nolta palkanlaskentaan. Sinun tulee huomioida työnan­ta­jasi ohjeet ja toimit­taa tarvit­taessa muutos­ve­ro­kortti (tai kopio siitä) Meitan palkan­las­ken­taan. Verokor­tin voi toimit­taa joko sähköi­sesti Meitan asiakas­pal­ve­luun tai postitse Meitan toimis­toon. Tarkem­mat yhteys­tie­dot löydät Meitan verkko­si­vuilta.

 • Siirtyykö verokort­ti­tieto suoraan Verohal­lin­nolta palkanlaskentaan?

  Meitan palkan­las­kenta noutaa ennakon­pi­dä­tys­tie­dot Verohal­lin­nosta sähköi­sesti vain kerran vuodessa. Tiedot haetaan helmi­kuun ensim­mäi­seen palkanmaksuun. Perso­nec-järjes­tel­mää käyttä­vän asiak­kaan osalta ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan työnte­ki­jöiltä, joilta löytyy palve­lus-/toimek­sian­to­suhde ajalta 1.1. – 31.3.202X. Luotta­mus­hen­ki­löi­den sekä vapaa­pa­lo­kun­ta­lais­ten suora­siir­to­tie­dot saadaan henki­löistä, joille on edelli­sen ehdon lisäksi maksettu palkkiota tai palkkaa joulukuussa. Mikäli asiak­kaan käytössä on Populus-palkka­jär­jes­telmä, ennakon­pi­dä­tys­tie­dot saadaan henki­löistä, joilla palve­lus­suhde on ollut voimassa…

 • Miten ilmoi­tan veropro­sen­tin nostamisesta?

  Voit nostaa veropro­sent­tiasi ilmoit­ta­malla uuden veropro­sent­tisi Meitalle Meitta­rin itsepal­ve­lu­por­taa­lin lomak­keella tai sähkö­pos­tilla. Huomioit­han, ettei veropro­sen­tin nosto nosta tulora­jaasi, vaan veropro­sen­tin noston jälkeen sinulla on edelleen vanha tuloraja voimassa. Tämä tarkoit­taa, että mahdol­li­sen tulora­jan ylityk­sen jälkeen astuu voimaan verokor­tissa mainittu lisäprosentti. Tulora­jan nosta­mista varten sinun tulee aina tilata muutos­ve­ro­kortti Verohal­lin­nosta ja toimit­taa se Meitan palkan­las­ken­taan sähköi­sesti Meitta­rin itsepal­ve­lu­por­taa­lin…

 • Miksi palkas­tani on pidätetty veroa 60 %?

  Verohal­lin­non ohjei­den mukaan palkasta pidäte­tään veroa 60 %, mikäli verokort­tia ei ole toimi­tettu palkan­las­ken­taan ko. palkan­mak­su­päi­vän viimei­seen aineis­to­päi­vään mennessä. Verot­ta­jan uusien ohjei­den mukai­sesti jo makse­tun palkan veropro­sent­tia ei voida enää takau­tu­vasti korjata, vaan palkan­saa­jan on mahdol­lista muokata verotus­taan tulevissa palkoissa muutos­ve­ro­kor­tin avulla. Olethan yhtey­dessä Meitan asiakas­pal­ve­luun, jos verokort­tisi on toimi­tettu (omasta tai esihen­ki­lösi toimesta) Meitaan…

 • Pitääkö verokortti toimit­taa itse palkanlaskentaan?

  Meitan palkan­las­kenta noutaa ennakon­pi­dä­tys­tie­dot Verohal­lin­nosta sähköi­sesti vain kerran vuodessa. Tiedot haetaan helmi­kuun ensim­mäi­seen palkanmaksuun. Huomioit­han, että API-rajapinta on tullut tai tulossa käyttöön Meitan palkka­jär­jes­tel­miin vuosien 2022 ja 2023 aikana, jolloin saamme myös muutos­ve­ro­kor­tit suoraan verot­ta­jalta. Tiedo­tamme tästä erikseen asiakkaitamme. Mitä asioita verokor­tin toimit­ta­mi­sessa tulee huomioida?