Avainsana: Palkka- ja työsuhdeasiat

 • Miten lähetän luotta­muk­sel­lista ja/tai salas­sa­pi­det­tä­vää materi­aa­lia sähköpostitse?

  Meitan asiak­kaana sinulla mahdol­li­suus käyttää asioin­tiinsi suojat­tua sähkö­pos­tia. Käytös­sämme on turva­posti-palvelu, jonka avulla voit lähet­tää meille luotta­muk­sel­lista ja/tai salassa pidet­tä­vää materi­aa­lia sähkö­pos­titse. Myös erilais­ten liittei­den (kuten verokor­tin, sairaus­pois­sao­lo­to­dis­tuk­sen tai ay-jäsen­mak­su­val­ta­kir­jan) lähetys onnis­tuu turva­pos­tin avulla tietoturvallisesti. Voit lähet­tää turva­pos­tia kaikkiin Meitan asiakas­pal­ve­lun sähkö­pos­tio­soit­tei­siin, jotka löydät verkko­si­vuil­tamme. Lähete­tystä sähkö­pos­tista muodos­tuu Meitalle palve­lu­pyyntö, josta saat vielä erilli­sen vahvistussähköpostin. […]

 • Milloin loppu­tili maksetaan?

  Työsuhde pääte­tään esihen­ki­lön toimesta HR-järjes­tel­mässä, josta tieto päivit­tyy automaat­ti­sesti Meitan palkanlaskentajärjestelmiin. Voit tarkas­taa loppu­ti­lisi maksuai­ka­tau­lun esihen­ki­löl­täsi tai organi­saa­tiosi HR:ltä. Yleensä loppu­tili makse­taan kuiten­kin työso­pi­muk­sessa maini­tulla tavalla. Se voidaan maksaa myös seuraa­vana palkan­saa­jan tai organi­saa­tion varsi­nai­sena palkan­mak­su­päi­vänä sen jälkeen, kun tieto työsuh­teen päätty­mi­sestä (loppu­ti­lin maksa­mi­seen tarvit­ta­vine tietoi­neen) on toimi­tettu palkanlaskentaan. Huomioit­han, että usein loppu­ti­liin liittyy palkasta […]

 • Miten palve­lus­suh­teen muutok­set ilmoitetaan?

  Esihen­ki­lösi vastuulla on ensisi­jai­sesti joko hyväk­syä tai ilmoit­taa palkan­saa­jan mahdol­li­set muutok­set palve­lus­suh­teessa. Muutok­set ilmoi­te­taan Meitan palkan­las­ken­taan HR-järjes­tel­män (tai jossain tapauk­sissa palve­lu­pyyn­tö­jär­jes­telmä Meitta­rin itsepal­ve­lu­por­taa­lin lomak­kei­den) kautta. Ilmoi­tet­ta­via palve­lus­suh­de­muu­tok­sia ovat muun muassa työai­ka­muu­tok­set, palkan muutok­set sekä kustannuspaikkamuutokset.

 • Miten työko­ke­mus­lisä määräytyy?

  Yleensä ensim­mäistä työko­ke­mus­li­sää ei myönnetä automaat­ti­sesti, vaan palkan­saa­jan on haettava sitä työnan­ta­jalta. Olethan yhtey­dessä omaan esihen­ki­löösi ensim­mäi­sen työko­ke­mus­li­sän myöntä­mi­sen osalta, sillä työko­ke­mus­lisä voidaan laittaa maksuun vasta työnan­ta­jan hyväk­sy­män päätök­sen jälkeen. Huomiot­han, että proses­sissa on useita vaiheita ja siksi työurien käsit­te­lylle on määri­telty Meitassa kahden kuukau­den käsittelyaika. KVTES, SOTE:Työko­ke­mus­lisä makse­taan palve­lusa­jan täytty­mistä seuraa­van kalen­te­ri­kuu­kau­den alusta lukien. […]

 • Miten ilmoi­tan henki­lö­tie­to­jen muutoksesta?

  Voit ilmoit­taa muutok­sen HR-järjes­tel­män (ESS, Populus, CGI HR) kautta, josta tiedot päivit­ty­vät automaat­ti­sesti palkan­las­ken­ta­jär­jes­tel­mään. Muussa tapauk­sessa voit ilmoit­taa henki­lö­tie­don muutok­sesta esihen­ki­lösi tai organi­saa­tiosi HR:n kautta. Huomioit­han, ettemme voi ottaa tieto­tur­va­syistä Meitassa vastaan tilinu­me­ro­muu­tok­sia puheli­mitse tai henki­lön omasta sähköpostiosoitteesta.

 • Mitä kautta saan palkkalaskelmani?

  Ensisi­jai­sesti palkka­las­kelma toimi­te­taan aina sähköi­sesti palkan­saa­jan omaan verkko­pank­kiin. Laskel­man toimit­ta­jana on Maventa tai CGI palkkahotelli. Sähköi­nen palkka­las­kelma on näkyvissä yleensä 2–3 päivää ennen palkan­mak­sua ja viimeis­tään palkanmaksupäivänä. Huomioit­han: useim­mat tahot (kuten lähes kaikki ammat­ti­lii­tot) hyväk­sy­vät verkko­pan­kista otetut verkko­palk­ka­las­kel­mat palkkatodistukseksi.

 • Milloin hyväk­sytty palkka-aineisto pitää toimit­taa Meitan palkanlaskentaan?

  Palkan­las­ken­nassa käsitel­lään esihen­ki­lösi tai organi­saa­tion HR:n hyväk­sy­mää aineis­toa. Hyväk­sytty palkka-aineisto tulee lähet­tää Meitan palkan­las­ken­taan viimei­seen asiakas­koh­tai­seen aineis­to­päi­vään mennessä joko HR-järjes­tel­mien (ESS, Populus, CGI HR) tai sähköi­sen asioin­ti­ka­na­vamme, Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van, kautta.  Huomioit­han, että viimei­sen aineis­to­päi­vän aikana kyetään käsit­te­le­mään vain rajal­li­nen määrä materi­aa­lia. Siksi aineisto kannat­taa lähet­tää palkan­las­ken­taan käsit­te­lyn varmis­ta­mi­seksi mahdol­li­sim­man pian.

 • Palkkani ei ole tullut maksuun tai palkas­sani on virhe. Mitä teen?

  Jos et ole saanut palkkaa tai sinulla on kysyt­tä­vää palkas­tasi, olethan ensim­mäi­seksi yhtey­dessä esihen­ki­löösi asian tarkis­ta­mi­seksi. Mikäli asia ei selviä esihen­ki­lösi tarkas­tuk­sessa, voit olla yhtey­dessä Meitan palkan­las­ken­taan Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­van tai muiden yhtey­den­ot­to­ka­na­viemme kautta.

 • Miten palkan­mak­su­päivä määräytyy?

  Palkan­mak­su­päi­vät on määri­tetty työnan­ta­ja­koh­tai­sesti. Lisätie­toja maksu­päi­vistä saat omalta esihen­ki­löl­täsi tai organi­saa­tiosi HR:ltä. Huomioit­han, että palkkaa voidaan maksaa vain työnan­ta­ja­koh­tai­sina palkan­mak­su­päi­vinä! Tulore­kis­teri ja siihen liittyvä lainsää­däntö estävät satun­nai­sesti tapah­tu­vat maksutapahtumat.

 • Vaikut­ta­vatko poissao­lot palkan määrään?

  Poissao­lot voivat vaikut­taa palkan määrään. Palkan­saa­jalla on ensisi­jai­nen vastuu omien poissao­lo­jensa ajanta­sai­sesta merkit­se­mi­sestä HR-järjes­tel­mään (ESS, Populus, CGI HR). Tämän jälkeen tiedot jäävät odotta­maan esihen­ki­lön hyväk­syn­tää. Esihen­ki­lön hyväk­syn­nän jälkeen tiedot poissao­loista ja lomista siirty­vät automaat­ti­sesti HR-järjes­tel­mästä palkan­las­ken­ta­jär­jes­tel­mään ja sieltä edelleen Tulore­kis­te­riin muiden sitä hyödyn­tä­vien tahojen (muun muassa Kela) käyttöön. Huomioit­han, että mikäli poissao­lo­tie­to­jasi ei ole tallen­nettu ajoissa, voi […]